Till innehåll på sidan

Välkommen till vårt skolbibliotek

Skolans bibliotek ligger i en centralt placerad lokal som är lätt att nå för skolans elever och personal. Bibliotekarien anpassar biblioteket efter elevernas behov för att främja språkutveckling, informationsinhämtning och stimulera läslusten.

Verksamhetsmål

På skolan finns en utbildad bibliotekarie som i samröre med skolledningen och pedagoger arbetar efter Stockholm stads skolbiblioteksplan. I Matteusskolan ingår bestämda lektioner i MIK (medie-och informationskunskap) som exempelvis källkritik, nätvett, informationssökning, referenshantering och bokprat bland annat.

Bibliotekarien arbetar liksom pedagoger enligt läroplanen och skolans mål.

Men mer specifika uppgifter är:

• att skapa och upprätthålla en stimulerande miljö för lärande genom att väcka läslust, fantasi och nyfikenhet, till exempel genom bokprat.

• att hålla sig à jour med kulturella händelser, ny skön- och facklitteratur samt ny forskning inom skolans ämnen för att kunna köpa nya medier och hjälpa elever och lärare att hitta rätt bok/information som passar just dem.

• att undervisa elever i bibliotekskunskap och MIK för att eleverna ska lära sig att hitta och kritiskt granska, tolka och värdera information.

• att skapa möten mellan olika åldrar, som ger upphov till samtal om gemensamma upplevelser

• att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i egenskap av talboksregistrerare.

• att prioritera minoritetsgrupper genom att erbjuda litteratur på modersmål och lättläst svenska.

Biblioteket har ca 10 000 medier, främst skön- och facklitteratur för barn och ungdom. I biblioteket finns två PC där elever kan låna, återlämna och söka böcker på författare, titel, ämnesord, årtal och serie. Det finns även tillgång till databaserna NE (nationalencyklopedin), Landguiden och Mediearkivet. Utlåningsfrekvensen visar på en stadig ökning de senaste åren.

 

Lånekort och förlorade böcker.

Från årskurs ett får varje elev ett lånekort som gäller t.o.m. högstadiet. Lånetiden är en månad med möjlighet att låna om boken. Vid utdelning av lånekort för årskurs 1 ges en klassvis biblioteksintroduktion. Borttappat lånekort kostar 20 kr att förnya. Borttappad bok bör ersättas.

Aktiviteter

Till biblioteket kommer elever för att läsa, söka information, plugga eller bara för att prata med bibliotekarien. Förutom bokprat anordnar biblioteket varje termin en sagotävling och en bokytardag. Olika litterära kalenderdagar uppmärksammas också; Nobelpriset, Augustpriset och Världsbokdagen, Harry-Potter dagen med mera.

Talböcker

Skolbiblioteket har talbokstillstånd för nedladdning av talböcker via legimus.se MTM digitala bibliotek. Detta innebär att elever med läshinder snabbare kan få tillgång till böcker. Vid registrering fylls ett avtal i av målsman och elev. Introduktionen och registreringen i Legimus sker hos bibliotekarien.

Biblioteket har ett nära samarbete med Medioteket inom utbildningsförvaltningen och andra utbildade kollegor.      

 

 

Kategorier:

OBS

 

Observera att:

* När biblioteket är låst, eller när inte bibliotekarien är på plats, måste en lärare öppna och se över lån och återlämning.

* Referensexemplar lånas inte ut till elever utan läses i biblioteket. Man kan självklart kopiera de sidor som är intressanta och ta med sig dem.  Referensexemplar finns på grund av att de är få och kan hanteras ovarsamt utan tillsyn. Dessutom kan fler läsa ur dem om de alltid finns tillgängliga i biblioteket. Lärare kan dock låna referensex till klassrummet.

* Böcker som inte lämnas tillbaka måste ersättas, även ovarsam hantering kan göra låntagaren ersättningsskyldig.

* Lärare bör boka en tid om en helklass eller halvklass kommer, så att två klasser inte krockar.
 

* Har man tappat bort sitt första lånekort kostar det 20kr att få ett nytt. 

 

Ingress: 
Skolans bibliotek ligger i en centralt placerad lokal som är lätt att nå för skolans elever och personal. Bibliotekarien anpassar biblioteket efter elevernas behov för att främja språkutveckling, informationsinhämtning och stimulera läslusten.