Information om läget på skolan (200320)

Som vi har informerat om tidigare så följer stadens skolor de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. I dagsläget innebär det att gymnasiets- högskolans- och vuxenutbildningens undervisning sker på distans men inte grundskolans.

 I Stockholm fattas ett eventuellt beslut om stängning av grundskolan av grundskoledirektören i samråd med smittskyddsansvarig. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det, ur ett smittskyddsperspektiv, inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet man att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion (texten är hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida).

Stadens bedömning är att stadens förskolor och grundskolor ska fortsätta vara öppna. Inriktningen är att är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Alla med något symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber, ska stanna hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn därefter. Staden följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut. Skulle någon eller flera skolverksamheter stängas kommer staden alltid att se till att en del skolor är öppna för att säkerställa omsorg för barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga uppgifter. Jag har i dagsläget ingen information om hur detta exakt ska organiseras eller vilka yrken som räknas som samhällsviktiga uppgifter. Blir det aktuellt att stänga skolorna kommer ni som vårdnadshavare att få information om det. Jag ber er därför att ha koll på nyhetsinlägg som läggs upp på Skolplattformen. Ni kan också hitta aktuell information på stockholm.se.

På Matteusskolan är förberedelserna för att ställa om till distansundervisning i full gång och vi har under de gångna veckorna provat lite olika upplägg för elever som är hemma men ej så sjuka att de inte orkar med lite skolarbete. Det är viktigt att vara medveten om att distansundervisning aldrig når samma kvalité som undervisning i skolan vilket kan leda till problem för elever. Särskilt för de elever som är i behov av särskilt stöd eller de som har svårt med självdisciplinen. Blir det aktuellt med distansundervisning kommer vi därför behöva er hjälp som vårdnadshavare. Ni kommer behöva stötta era barn så att de jobbar med aktuella uppgifter och hjälpa dem på olika sätt. Upplägget för distansundervisning kommer att se lite olika ut beroende på vilken årskurs eleven går i. De elever som inte har tillgång till ett digitalt verktyg (dator eller Ipad) hemma kommer att kunna låna ett från skolan. Jag uppmanar därför dig som vårdnadshavare att kontakta ditt barns mentor om ditt barn behöver låna ett digitalt verktyg så att vi kan vara förberedda. Om det fattas beslut om distansundervisning kommer vi att informera om det via Skolplattformen och ni som vårdnadshavare kommer få riktlinjer kring hur ni ska agera.

Vårt främsta fokus på skolan är att bibehålla vardagliga rutiner för eleverna då dessa ger en förutsägbarhet och normalitet och därmed skapar lugn och stabilitet. Det är oroliga tider just nu och personalen är därför extra uppmärksamma på elever som visar tecken på oro för att kunna fånga upp dem och stötta dem. Vi har personal och elever som är frånvarande men vi har lyckats hantera situationen på ett bra sätt genom att jobba över klassgränser och genom att flytta om lektioner för de äldre eleverna osv.  

Ytterligare en viktigt sak som vi alla kan bidra med är att endast dela bekräftad information och på så sätt hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Vi behöver alla vara källkritiska och inte dela osäker information.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/

Dela:
Kategorier: