Till innehåll på sidan

Matteusskolans systematiska kvalitetsarbete

​På Matteusskolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Läroplanens mål samt utbildningsnämndens mål sätter riktning för skolans arbete.

En viktig del i arbete är att göra nulägesanalyser. Genom att ta reda på var vi är kan vi sedan bestämma vad och hur vi ska göra för att nå våra mål.

I slutet av varje år skrivs en verksamhetsberättelse där skolan redogör för hur det gångna året har gått. Analysen ligger sedan till grund för nästa års arbete.

För att göra en bedömning av vår verksamhet jämför vi våra resultat med skolans resultat historiskt samt med stadens och rikets resultat. Faktorer som vi undersöker är betygsresultat, måluppfyllelse samt svaren på de brukarenkäter som alla skolor i Stockholm stad genomför.

Ytterligare en faktor som vi undersöker är skolans SALSA-värde. SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är Skolverket som utvecklat modellen. Syftet med SALSA är att beskriva sambandet mellan skolors och elevers olika sociala förutsättningar och resultat i skolan. SALSA visar skolans bidrag till elevens kunskap genom att synliggöra faktorer som har betydelse för betygsresultat och som skolan själv inte kan påverka.

 

Dela:
Kategorier: