Kvalitetsarbete

Matteusskolans systematiska kvalitetsarbete

På Matteusskolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Läroplanens mål samt utbildningsnämndens mål sätter riktning för skolans arbete. En viktig del i arbete är att göra nulägesanalyser. Genom att ta reda på var vi är kan vi sedan bestämma vad och hur vi ska göra för att nå våra mål.

I slutet av varje år skrivs en verksamhetsberättelse där skolan redogör för hur det gångna året har gått. Analysen ligger sedan till grund för nästa års arbete.

För att göra en bedömning av vår verksamhet jämför vi våra resultat med skolans resultat historiskt samt med stadens och rikets resultat. Faktorer som vi undersöker är betygsresultat, måluppfyllelse samt svaren på de brukarenkäter som alla skolor i Stockholm stad genomför.

Ytterligare en faktor som vi undersöker är skolans SALSA-värde. SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är Skolverket som utvecklat modellen. Syftet med SALSA är att beskriva sambandet mellan skolors och elevers olika sociala förutsättningar och resultat i skolan. SALSA visar skolans bidrag till elevens kunskap genom att synliggöra faktorer som har betydelse för betygsresultat och som skolan själv inte kan påverka.

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen från år 2017

 

När det gäller Matteusskolans resultat för år 2017 ser vi en fortsatt positiv utveckling jämfört med tidigare år både när det gäller elevernas kunskapsutveckling och elevers och vårdnadshavares upplevelse av skolans verksamhet. Jämfört med alla skolor i Stockholm så ligger vi bra till och vi når i stort sett alla mål som utbildningsnämnden satt upp.

Under 2017 har vi utvecklat skolans systematiska kvalitetsarbete och samtliga medarbetare har varit med och tagit fram skolans egna årsmål. Detta resulterade i att vi, inför 2017, höjde kraven på oss själva genom att höja våra mål jämfört med tidigare år samt att vi satte högre mål än stadens årsmål.

När det gäller skolans SALSA-värde för 2017 ser vi positiva resultat både gällande andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven men framför att gällande det genomsnittliga meritvärdet. 82% av eleverna når kunskapskraven och det modellberäknade värdet är 81% (+1%). När det gäller meritvärdet hamnade vi 2017 på 261 poäng medan det modellberäknade värdet var 236 poäng (+25).

 

För en mer detaljerad sammanfattning av resultaten för 2017 läs bifogad fil eller läs skolans Verksamhetsberättelse som finns på stadens hemsida.

Dela:
Kategorier: