Till innehåll på sidan

Grundsärskoleverksamheten på Matteusskolan

Matteusskolans grundsärskoleverksamhet kallas Freja. Vi tar emot elever som läser både ämnen och ämnesområden. Vi har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 9.

I dagsläget är verksamheten indelad i fyra klasser. Två av klasserna är inriktade mot ämnesområden och de andra två klasserna är inriktade mot ämnen. Det kan förekomma att elever läser en blandning mellan ämnen och ämnesområden då det är elevens behov som styr. Klasserna är åldersblandade och det är elevens utvecklingsnivå som avgör vilken klassplacering hen får.  

Grundsärskolan samarbetar med grundskolan i olika former under hela skolåret. Vi har elever som läser vissa ämnen med grundskolan samt elever som deltar i grundskolans fritidshem. Alla grundsärskoleelever som börjar på Matteusskolan börjar sin undervisning i en grundsärskoleklass. Utifrån elevens förutsättningar och behov fattar sedan skolan beslut om en elev ska ha delar av sin undervisning/fritidsvistelse i grundskolan. Flera av grundskolans praktiskt estetiska lärare undervisar även i grundsärskolan. 

Kultur: Vår geografiska närhet till hela innerstadens tillgängliga muséer, skolbio, musikföreställningar och teaterutbud gör det möjligt för oss att ta del av kultur inom ramen för både skolarbetet och fritids/KTT.  

Miljö: Den gamla vackra skolbyggnaden bjuder en historisk miljö anpassad till dagens elever med grundsärskolans behov. Vi delar skolgård med hela Matteusskolan. Vår närhet till stadens vackra parker ger möjlighet till varierande och meningsfull utevistelse. 

Filosofi: Vår grundsärskola vilar på tre fundament - lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK. Lågaffektivt bemötande innebär i korthet att vår filosofi är att barn gör rätt om de kan. Vi vill att våra elever ska mötas av etiskt riktiga och fungerande metoder som bygger på aktuell forskning. Tydliggörande pedagogik innebär att vi skapar en begriplig ram runt våra elevers vardag och AKK innebär att vi använder oss av alternativ och kompletterande kommunikation, då varje elev har rätt till ett språk utifrån sina förutsättningar. Detta bygger grunden för att våra elever ska ha trygga skoldagar där de kan erövra ny kunskap. 

Fritidshemmet i grundsärskolan 
Fritidshemmet på Matteusskolans grundsärskola går hand i hand med skoldagarna. Ämneselever och ämnesområdeselever har sin fritidsverksamhet tillsammans i blandade grupper utifrån elevernas behov och förutsättningar. 

Vi arbetar med att göra fritidstiden meningsfullt för varje elev och verksamheten är upplagd med aktiviteter utifrån elevernas intressen och behov. Fritidsverksamheten är en viktig del av skolan där det finns stora möjligheter för eleven att lära och utvecklas. 

Vi har ett estetiskt fritidshem med mycket sång, dans och pyssel. Vi har också utflyktsdagar då vi t ex besöker närliggande parker eller olika museum. Eleverna är delaktiga på fritidseftermiddagarna genom att varje dag ha möjlighet att välja bland de aktiviteter som erbjuds, även där utifrån sina egna behov. 

Grundsärskolans fritids samarbetar med övriga fritidshem på skolan och lokalerna ligger i samma byggnad vilket ger möjligheter till integrering. 

Korttidsvistelse i grundsärskolan (KTT) 

För elever på skolan som är över 12 år gamla erbjuder vi KTT, korttidstillsyn, som är en insats enligt LSS. KTT är till för de elever som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov. Vårdnadshavarna ansöker om korttidstillsyn för sitt barn via sin biståndshandläggare på stadsdelsförvaltningen som i sin tur skickar en beställning på insatsen till skolan. 

Då vår fritidsverksamhet och KTT-verksamhet går hand i hand och det finns ett nära samarbeta mellan verksamheterna brukar elever och vårdnadshavare inte uppleva någon större skillnad när fritids övergår till korttidstillsyn.  

Vår verksamhet bygger på trygghet och valmöjlighet för eleverna. Genom att vi har samma lokaler som under skoldagen skapar vi en trygghet i att vara på samma plats under hela dagen, såväl under skoltid som korttidstillsyn. Elevassistenterna inom verksamheten följer eleverna under morgontillsyn, skoldag och eftermiddagstillsyn och även under lov, vilket skapar en möjlighet för eleven att skapa trygga relationer till personalen. Vi tränar på sociala förmågor på ett lustfyllt sätt såväl i gruppen med varandra och i andra miljöer och situationer som är naturliga i ens vardag. Vi låter eleverna vara delaktiga i planeringen av sin KTT-vistelse och vi främjar alla elevers egna intressen och styrkor.  

Vem har rätt att gå i grundsärskolan? 

För att en elev ska ha rätt att gå i grundsärskolan krävs två saker: 

1. Eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

2. Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. 

Det är elevens hemkommun som fattar beslut om en elev har rätt att bli mottagen i grundsärskolan och båda vårdnadshavarna måste godkänna att ansökan om mottagande i grundsärskolan görs.  

Hur går en ansökan till grundsärskolan till? 
Innan en elev börjar i grundsärskolan måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att bedöma om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp eller inte. Utredningen består av fyra olika bedömningar.  

Pedagogisk bedömning: Syftet med den pedagogiska bedömningen är att beskriva vilka förutsättningar eleven har för att nå kunskapskraven i grundskolans ämnen. Bedömningen ska också beskriva vilka insatser skolan har gjort för att hjälpa eleven och vilka resultat det har gett. Det är en specialpedagog som gör den pedagogiska bedömningen.  

Psykologisk bedömning: Syftet med den psykologiska bedömningen är att ta reda på om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och i sådant fall i vilken grad. Det är en psykolog som gör bedömningen.   

Medicinsk bedömning: Syftet med den medicinska bedömningen är att ta reda på om det finns medicinska orsaker till att eleven har svårt att lära sig och om det kan bero på att eleven har en IF eller en bestående hjärnskada. Ibland kan bedömningen visa att det finns andra orsaker än IF som gör att eleven har svårt att lära sig. Det är en läkare gör den medicinska bedömningen.  

Social bedömning: Syftet med bedömningen är att ta reda på om det finns andra orsaker, i eller utanför skolan, som kan bidra till att eleven har svårt att lära sig. Det är en kurator som gör den sociala bedömningen. 

Hur påverkas barnets framtid av att gå i grundsärskolan? 
Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är anpassad för elever med IF och en undervisning som är anpassad för hens behov och förutsättningar. Men grundsärskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke man kan välja i framtiden. Efter grundsärskolan kan eleven gå vidare till något av programmen i gymnasiesärskolan. Betygen från grundsärskolan gör däremot inte eleven behörig att gå vidare till gymnasieskolan.  

Dela:
Kategorier: